Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van , zoals deze beschikbaar is gesteld door The Jewelstory kortstraat 4 -3500 Hasselt Belgie Vestigings adres Banken sabine kolonel dusartplein 34 bus 10 - 3500 Hasselt BE 0765314 954 . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden. Intellectueel eigendom Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij . Indien van toepassing: Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met te mogen claimen of te veronderstellen. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat Wijzigingen Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van op deze pagina.